Nota Prawna

 1. IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-542) przy ul. Mokotowskiej 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000462391, REGON: 146688523, NIP: 7010381680 o kapitale zakładowym w wysokości 2.318.495,50 zł (wpłaconym w całości) jest podmiotem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych.
 2. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez IB TFI S.A. zostały utworzone i działają na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (tj. z dnia 13 lipca 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1355) oraz ich statutów.
 3. Organem sprawującym nadzór nad IB TFI S.A. oraz funduszami inwestycyjnymi jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 4. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez IB TFI S.A. są osobami prawnymi, których wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze niepublicznego proponowania certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.
 5. Dane zawarte na stronie internetowej ibtfi.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. z dnia 29 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), jak również nie stanowią jakiejkolwiek usługi, w tym usługi doradztwa finansowego, prawnego, podatkowego lub inwestycyjnego.
 6. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez IB TFI S.A. lokują co najmniej 80% wartości swoich aktywów w aktywa inne niż:
  1. papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez fundusz;
  2. instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego funduszu.
 7. Na stronie internetowej ibtfi.pl publikowane są informacje dla klientów, w szczególności dotyczące wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszy, zmian w statutach funduszy oraz roczne sprawozdania finansowe funduszy.
 8. Fundusze zarządzane przez IB TFI S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w warunkach emisji.
 9. Ryzyko związane z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej ponosi wyłącznie użytkownik. Informacje zawarte na stronie internetowej ibtfi.pl nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
 10. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w przedmiocie nabycia certyfikatów inwestycyjnych należy zapoznać się z treścią warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statutu odpowiedniego funduszu inwestycyjnego w celu oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w te certyfikaty.
 11. Prawa autorskie dotyczące zawartości witryny internetowej ibtfi.pl przysługują IB TFI S.A.