Klauzula Informacyjna

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa,
   telefon +48 22 376 52 25, e-mail: biuro@ibtfi.pl;

  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: e-mail: iod@ibtfi.pl.

  3. moje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje: udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na niniejszą korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;

  4. odbiorcami moich danych osobowych jest podmiot świadczący usługi pomocnicze na rzecz obsługi uczestników i inwestorów;

  5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń;

  6. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;

  7. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

  8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;

  9. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  10. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie przez IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odpowiedzi na korespondencję.