Informujemy, że od dnia 10 stycznia 2017 r., na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), w związku z wejściem w życie w/w aktu prawnego, podmiotem uprawnionym dla Towarzystwa do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).

 

Dnia 21.04.2017r. wystąpiła przesłanka rozwiązania Ostoja VI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych tj. Zgromadzenie Inwestorów podjęło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu.

Zasady Ładu Korporacyjnego w IB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.